Vario Kapak Turkey

Corespondenţe pal


HG019

HG037

 • HU 19015 - ABS negru neted - 22x1mm luciu 90°, 23x1mm luciu 90°, 23x2mm luciu 90°, 42x1mm luciu 90°, 42x2mm luciu 90°, 405x1mm luciu 90°, 405x2mm lesk 90°

HG068

HG121

HG144

HG278

HG279

HG312

HG315

HG321

HG422

HG538

HG631

HG691

 • HU 10482 - ABS alb neted - 19x1mm luciu 90°, 22x1mm luciu 90°, 23x1mm luciu 90°, 23x2mm luciu 90°, 32x1mm luciu 90°, 32x2mm luciu 90°, 42x1mm luciu 90°, 42x2mm luciu 90°, 55x2mm luciu 90°, 405x1mm luciu 90°, 405x2mm luciu 90°

UPHG037

 • HU 19015 - ABS negru neted - 22x1mm luciu 90°, 23x1mm luciu 90°, 23x2mm luciu 90°, 42x1mm luciu 90°, 42x2mm luciu 90°, 405x1mm luciu 90°, 405x2mm lesk 90°

UPHG068

UPHG144

UPHG429

UPHG551

V100

V101

V102

V103

V104

V106

V107

V108

V109

 • HU 18205 - ABS cappuccino poros - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 205x0,8mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

V113

V114

V115

V116

V117

V118

V120

 • HU 13000 - ABS roşu poros - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

V121

V124

 • HD 291424 - ABS woodline striat - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,5mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm cu adz.

V127

V128

V129

V130

V131

V132

V134

V137

V138

V139

V140

V144

V148

V149

V150

V151

V154

V155

 • HD 255112 - ABS ulm poros - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm adz.
 • HD 284704 - ABS nuc Aida poros - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm adz.

V156

V157

V160

 • HD 22855 - ABS calvados poros - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 115x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mmu adz., 42x0,45mm cu adz.

V161

V163

V164

 • HD 211582 - ABS fag Ellmau poros - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm adz.

V165

V166

V167

V172

V173

V175

V178

V179

V181

V182

V183

V187

V188

V190

V191

V192

V194

V196

V197

V201

V202

V205

V211

V214

 • HD 29300 - ABS bronz poros - 23x1mm, 23x2mm, 42x2mm, 205x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm cu adz.

V217

V218

 • HU 12516 - ABS bej poros - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 23x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

V221

V222

V223

V225

V228

V229

V230

V232

V237

 • HD 261738 - ABS arţar poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

V238

 • HD 282177 - ABS wenge poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 405x2mm, 22x0,45mm adz.

V239

 • HU 171179 - ABS gri poros XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 30x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

V242

V244

V245

V247

V248

V251

V252

V266

V267

V269

V270

V272

V276

V279

V280

V281

V282

V283

V284

V286

V292

V294

 • HU 10113 - ABS alb neted - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm G, 22x0,8mm, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x0,45mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm G, 32x2mm G, 33x0,45mm, 42x0,45mm G, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm G, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 205x3mm G, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz. G, 42x0,45mm cu adz. G
 • HU 10113 - ABS alb poros - 19x2mm, 22x0,45mm G, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x0,45mm, 23x1mm G, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm G, 32x2mm G, 33x0,5mm, 42x0,45mm G, 42x1mm, 42x2mm G, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz. G, 22x0,7mm cu adz. G, 42x0,45mm cu adz. G
 • HU 10113 - ABS alb striat - 22x0,45mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 28x2mm G, 32x2mm G, 33x0,45mm, 42x2mm G, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz. G
 • HU 10113 - ABS alb profund striat - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS alb striat SU - 23x1mm, 116x1mm
 • HU 10113 - ABS alb striat - 23x3mm, 42x0,5mm cu adeziv G

V295

V299