TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (TCG)
ai Hranipex SRL

cu sediul social situat în Şos. Olteniţei Nr. 226 H, 077160, Popeşti Leordeni, jud. Ilfov
Număr ordine Registrul Comerțului J23/517/23.02.2007
Cod Unic de Înregistrare RO21201406
(denumit în continuare "furnizor" sau "vânzător")
pentru vânzarea de bunuri fabricate/distribuite de furnizor către clienți care nu sunt consumatori (B2B).

1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE: Clientul (denumit și "cumpărătorul") va emite mai întâi o comandă obligatorie pentru client, care să conțină detalii privind cantitatea și tipul de bunuri, locul de livrare și data de livrare anticipată, precum și orice metodă de transport asumată de client. Prin trimiterea unei comenzi obligatorii, clientul acceptă pe deplin acești Termeni și condiții generale (TCG) și exclude aplicarea oricăror alți termeni generali.

Furnizorul (vânzătorul) confirmă mai întâi comanda, precizând inclusiv prețul bunurilor livrate și condițiile, locul și metoda de livrare livrării, contractul de vânzare fiind considerat încheiat la momentul emiterii de către furnizor a acestei confirmări, în scris. Până la confirmarea în scris a comenzii de către furnizor, aceasta nu este obligatorie pentru furnizor și nu se formează un contract de vânzare. Furnizorul este obligat să onoreze doar comanda confirmată în scris de către acesta.

După confirmarea comenzii obligatorii a clientului de către furnizor, clientul nu are dreptul de a-și anula comanda și este obligat să preia bunurile comandate de la furnizor în termenul specificat și să achite prețul de achiziție convenit în termenul stipulat.

În cazul unei comenzi efectuate de către client prin intermediul internetului (la adresa www.hranipex.ro, în continuare ”Hranipex e-shop”), se aplică, de asemenea, condițiile suplimentare legate de vânzările online, astfel cum sunt prezentate în anexa A.

Exactitatea comenzii este responsabilitatea clientului, iar dacă livrarea bunurilor prezintă defecte din cauza inexactității sale, clientul nu beneficiază de niciun drept în temeiul răspunderii Furnizorului pentru defecte sau în temeiul vreunei garanții sau al altor drepturi.

2. ANULAREA COMENZII: Furnizorul își rezervă dreptul de a nu onora sau de a îndeplini doar parțial o comandă confirmată anterior și de a se retrage din contractul de vânzare (în prezentele TCG dreptul de retragere fiind stabilit în sensul denunțării unilaterale în condiții agreate de părți potrivit art. 1276 alin. (4) Cod civil), în cazul în care motive economice sau operaționale semnificative îl împiedică să îl execute (de exemplu, creșterea substanțială a costurilor de producție, lipsa forței de muncă din cauza unei pandemii, întreruperi în aprovizionarea cu energie sau materii prime etc.). Într-un astfel de caz, cumpărătorul este informat cu promptitudine de către furnizor cu privire la aceste circumstanțe și la anularea (sau anularea parțială) a contractului de vânzare. Cumpărătorul este de acord că nu va avea nicio pretenție pentru daune sau pierderi, inclusiv nicio pretenție pentru profituri pierdute, și renunță prin prezenta la orice astfel de pretenții potențiale. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

3. LOCUL DE LIVRARE: Locul de livrare a bunurilor este specificat în comanda confirmată de furnizor (de exemplu, cu referire la o clauză INCOTERMS specifică), în caz contrar, se aplică în mod implicit INCOTERMS 2020, EXW Popeşti Leordeni. Dacă în contractul de vânzare se face referire la INCOTERMS 2020, aceasta este înțeleasă ca o trimitere la Regulile internaționale pentru interpretarea termenilor comerciali, INCOTERMS 2020, o publicație a Camerei Internaționale de Comerț din Paris, iar prin utilizarea acesteia în contractul de vânzare, dispozițiile cuprinse pentru această clauză în INCOTERMS devin parte a contractului de vânzare.

4. TERMENUL DE LIVRARE: Furnizorul își îndeplinește obligația de a livra bunurile prin predarea acestora transportatorului în termenul de livrare, în cazul în care bunurile sunt trimise cumpărătorului prin intermediul unei terțe părți (transportator). În caz contrar, livrarea are loc către cumpărător în termenul convenit, la locul convenit de primire a bunurilor în temeiul contractului. 

Pentru bunurile etichetate ca fiind "în stoc", bunurile sunt livrate în termen de cel mult 6 zile de la confirmarea comenzii de către furnizor. Perioada de livrare este doar orientativă și nu este obligatorie pentru furnizor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contract. Furnizorul are dreptul de a livra bunurile în orice moment pe parcursul perioadei de livrare convenite. 

Furnizorul își rezervă dreptul de a finaliza livrarea produselor comandate în mai multe etape.

Termenul de livrare se prelungește în mod rezonabil, în special în cazul unor evenimente extraordinare imprevizibile pe care furnizorul nu le-ar fi putut preveni nici măcar cu diligența necesară, proporțională cu circumstanțele cazului specific. Acest lucru se aplică chiar și în cazul în care astfel de evenimente apar la un subcontractant al furnizorului și au un impact semnificativ asupra producției sau livrării bunurilor. Aceasta include, dar nu se limitează la, întreruperi ale operațiunilor de producție, întârzieri în aprovizionarea cu materii prime și mijloace auxiliare, defecte materiale, măsuri administrative și restricții. În cazul în care, din cauza evenimentelor menționate mai sus, livrarea bunurilor devine imposibilă, obligația furnizorului de a livra bunurile comandate încetează. Furnizorul este obligat să informeze în scris cumpărătorul despre acest lucru. În acest caz, cumpărătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune sau pierderi și se angajează să nu le solicite și renunță la ele prin acceptarea TCG.

Cumpărătorul suportă costurile de transport al bunurilor, cu mențiunea că, în cazul comenzilor cu o valoare mai mare de 1360 RON (fără TVA) RON și care urmează a fi livrate pe teritoriul României, costurile de transport prin poștă/curier al bunurilor către cumpărător vor fi suportate de furnizor.

În cazul în care cumpărătorul nu reușește să preia bunurile în perioada convenită și la locul specificat în contract sau de la transportator, cumpărătorul este considerat că nu a acceptat bunurile și este obligat să ramburseze furnizorului costurile legate de transportul bunurilor la furnizor. În cazul neacceptării bunurilor atipice/ne-standard realizate la comandă, furnizorul are dreptul de a solicita o penalitate contractuală în valoare de 100% din prețul comenzii. Furnizorul are dreptul de a solicita îndeplinirea contractului de către cumpărător sau de a stabili o perioadă suplimentară rezonabilă pentru acceptarea bunurilor și, la expirarea acesteia fără preluarea bunurilor de către cumpărător, de a se retrage din contract.

Termenul de livrare se prelungește în mod rezonabil în cazul în care livrarea este întârziată din motive care nu pot fi atribuite furnizorului sau din cauza unor evenimente neprevăzute (cazuri de forță majoră, inclusiv embargouri, sechestru asupra bunurilor, restricții de aprovizionare cu energie, măsuri epidemice etc.), fără a se acorda niciun drept la reducere etc.

În cazul în care cumpărătorul întârzie să accepte bunurile sau comite o altă încălcare culpabilă a obligației sale de cooperare, furnizorul are dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele rezultate, inclusiv pentru orice costuri suplimentare suportate. Orice alte pretenții suplimentare ale furnizorului nu sunt afectate prin prezenta.

5. LIVRĂRI PARȚIALE / ABATERI: Sunt permise livrări parțiale ale bunurilor, cu excepția cazului în care se convine în mod explicit altfel. În cazul livrărilor de canturi pentru mobilă se acceptă abateri în limita a ± 10%. Toleranțele pentru dimensiunile canturilor din plastic sunt detaliate în fișa tehnică, cu care cumpărătorul s-a familiarizat (www.hranipex.ro)

6. MODIFICĂRI ALE COMENZII: Orice solicitări suplimentare din partea cumpărătorului cu privire la obiectul unei anumite comenzi, dacă sunt acceptate de către furnizor, prelungesc termenul de livrare convenit cu o durată corespunzătoare.

7. PREȚ / FACTURARE: Prețurile pentru mărfuri nu includ TVA, ambalaj, costuri de transport și asigurare. În cazul unei creșteri a prețurilor de achiziție a bunurilor furnizate de furnizor sau a altor intrări sau a unei deprecieri a cursului de schimb al coroanei cehe în raport cu euro, furnizorul are dreptul de a majora prețul bunurilor în mod corespunzător. 

După fiecare livrare de bunuri (completă sau parțială), furnizorul emite o factură (document fiscal), care se trimite cumpărătorului pe cale electronică sau prin poștă sau se predă personal odată cu livrarea bunurilor. Furnizorul poate solicita o plată în avans a facturii proforme până la 100% din prețul bunurilor. Termenul de scadență a facturii furnizorului (document fiscal) este de 30 de zile de la data emiterii. Ziua efectuării oricărei plăți datorate de cumpărător este considerată ziua în care contul furnizorului este creditat cu suma respectivă. 

Data scadentă a facturii pro forma se stabilește individual. În cazul în care cumpărătorul întârzie să plătească prețul de achiziție convenit, furnizorul are dreptul de a solicita penalități de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, la o rată de 0,05% din prețul bunurilor pentru care cumpărătorul este în întârziere. În plus față de penalități de întârziere, furnizorul are dreptul de a solicita despăgubiri pentru daune, în special rambursarea costurilor asociate cu executarea creanțelor, fără a compensa penalitățile de întârziere cu daunele. Întârzierea cumpărătorului la plata prețului de achiziție constituie o încălcare esențială a contractului.

În cazul unei întârzieri la plata facturii (document fiscal) de peste 30 de zile, furnizorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de vânzare și de a solicita returnarea bunurilor livrate. Acest lucru nu afectează dreptul furnizorului la despăgubiri pentru daune-interese. Cumpărătorul nu are dreptul să compenseze creanțele invocate de cumpărător, dar nerecunoscute de furnizor. Furnizorul poate solicita depunerea unei garanții bancare sau a unei alte forme de garanție a datoriei.

În cazul în care cumpărătorul are întârzieri la plata obligațiilor din mai multe contracte încheiate cu furnizorul, furnizorul are dreptul de a declara scadentă întreaga creanță rămasă din toate obligațiile restante între părți, în scris. În cazul în care cumpărătorul nu plătește creanța scadentă într-un termen suplimentar de 10 zile oferit de furnizor, acesta are dreptul de a se retrage din toate contractele încheiate între părți fără o notificare suplimentară și fără a fi necesară intervenția instanței sau alte fomalități. Dreptul furnizorului la penalități de întârziere sau la despăgubiri pentru daune, în special la rambursarea costurilor legate de executarea creanțelor, nu este afectat prin aceasta.

Cumpărătorul se angajează să informeze prompt furnizorul cu privire la insolvența sa sau la amenințarea iminentă de apariție a acesteia sau la orice altă circumstanță care poate sau ar putea avea un impact, în special asupra executării corecte și la timp a contractului de vânzare.

8. TRANSFERUL RISCULUI / PROPRIETĂȚII / REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE: Riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumpărător în momentul scoaterii acestora din depozit, adică atunci când devin disponibile pentru cumpărător sau, dacă s-a convenit altfel în cazul specific, pentru transportatorul care le va transporta la cumpărător. Cumpărătorul se angajează să manipuleze bunurile cu atenția cuvenită, în special să încheie o asigurare suficientă pe cheltuiala sa. Întreținerea și verificările necesare sunt responsabilitatea cumpărătorului, pe cheltuiala sa și în timp util.

Dreptul de proprietate asupra bunurilor se transferă cumpărătorului la momentul predării bunurilor (către transportator sau cumpărător, după caz) conform prevederilor aplicabile din TCG.

Furnizorul poate opta, la alegerea sa, pentru rezerva proprietății bunurilor vândute în condițiile art. 1684 Cod civil, caz în care devin aplicabile următoarele prevederi cuprinse în prezentul articol 8:

Bunurile rămân în proprietatea furnizorului până la plata integrală a livrării bunurilor, inclusiv toate costurile aferente (TVA, transport, ambalare etc.).

În cazul în care cumpărătorul acționează cu încălcarea contractului, în special dacă este în întârziere cu plata prețului de achiziție sau a unei părți a acestuia, furnizorul are dreptul de a prelua bunurile după trecerea unei perioade rezonabile, iar cumpărătorul este obligat să predea bunurile furnizorului la cerere. În cazul în care cumpărătorul nu face acest lucru în termen de 7 zile de la primirea cererii furnizorului, furnizorul are dreptul la o penalitate contractuală de 5% din prețul bunurilor pentru fiecare zi de întârziere. În cazul în care recuperarea bunurilor nu este posibilă (în special dacă bunurile au fost vândute unui terț sau încorporate în bunurile cumpărătorului înainte de apariția circumstanțelor care dau naștere dreptului de recuperare), furnizorul are dreptul la o penalitate contractuală de 5% din prețul bunurilor pentru fiecare zi de întârziere. Recuperarea bunurilor nu constituie o retragere din contract din partea furnizorului. Furnizorul are dreptul de a valorifica bunurile recuperate într-un mod la alegerea sa exclusivă, iar veniturile obținute din valorificare se compensează cu creanțele față de cumpărător, după deducerea costurilor rezonabile de valorificare.

Cumpărătorul are dreptul de a revinde bunurile în cadrul activităților sale comerciale obișnuite. În legătură cu aceasta, cumpărătorul cedează furnizorului toate creanțele care decurg din vânzarea, prelucrarea, combinarea sau alte motive legale legate de obiectul achiziției până la prețul total de achiziție convenit și neplătit încă. Într-un astfel de caz, cumpărătorul este obligat să prezinte imediat furnizorului o identificare scrisă a tuturor creanțelor sale legate de livrarea bunurilor împotriva debitorilor săi și a cuantumului acestora, inclusiv toate informațiile necesare pentru executarea acestora, să furnizeze toate documentele necesare și să informeze debitorii săi (terți) cu privire la cesiunea creanțelor și la dreptul furnizorului de a le colecta.

În cazul în care bunurile încă neplătite sunt sechestrate sau un terț revendică un drept asupra acestora, cumpărătorul este obligat să informeze furnizorul în scris. În caz contrar, cumpărătorul este răspunzător pentru orice daune rezultate. În cazul în care bunurile afectate de rezerva proprietății sunt prelucrate, combinate sau amestecate cu alte articole care nu aparțin furnizorului, furnizorul devine coproprietar al articolului rezultat, proporțional cu prețul total de achiziție al bunurilor față de prețul total de achiziție al articolului prelucrat sau combinat.

Furnizorul va îndeplini formalitățile de publicitate mobiliară necesare în fața Registrului Național de Publicitate Mobiliară.

9. GARANȚIE: Furnizorul oferă cumpărătorului o garanție pentru calitatea bunurilor pe o perioadă de 12 luni din momentul în care riscul de deteriorare a bunurilor este transferat la cumpărător. Pentru adezivi dispersivi, adezivi structurali HraniResin și rășini UF, garanția este de 6 luni, cu excepția cazului în care furnizorul specifică altfel. Perioada începe să curgă din ziua livrării bunurilor, în conformitate cu prezentele TCG. Garanția nu acoperă defectele care decurg din utilizarea necorespunzătoare sau neprofesională, instalarea incorectă de către cumpărător sau de către terți, uzura naturală, manipularea necorespunzătoare sau neglijentă, precum și consecințele modificărilor sau întreținerii efectuate de către cumpărător sau de către terți fără acordul prealabil scris al furnizorului, depozitarea contrar recomandărilor furnizorului sau ale producătorului, sau defectele și daunele bunurilor care rezultă din circumstanțe de forță majoră (de exemplu, incendiu, explozie, inundație etc.).

În anumite cazuri, furnizorul poate oferi o garanție cu o durată sau un domeniu de aplicare diferite de cele menționate mai sus. Cumpărătorul va fi informat în mod explicit cu privire la o astfel de garanție pe pagina produsului din Hranipex e-shop. Condițiile pentru așa-numita "garanție pe viață", inclusiv o descriere a bunurilor cărora li se aplică această garanție specială, sunt disponibile în www.hranipex.ro. 

Cumpărătorul este de acord cu faptul că culorile din catalogul/carnetul de mostre al furnizorului sau de pe site-ul acestuia pot fi diferite de nuanțele reale din motive tehnice și că nu are dreptul la garanție sau de a formula alte pretenții pentru acest motiv.

10. RECLAMAȚII ÎN TEMEIUL GARANȚIEI: Răspunderea furnizorului pentru defectele acoperite de garanția de calitate nu este atrasă pentru defectele apărute după ce riscul de deteriorare a bunurilor a fost transmis cumpărătorului, precum și pentru defectele cauzate de evenimente externe sau fără culpa furnizorului sau a persoanelor cu a căror asistență furnizorul. și-a îndeplinit obligațiile.

Defectele aparente, care pot fi detectate la recepția bunurilor, trebuie să fie raportate de către cumpărător în scris furnizorului în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data livrării bunurilor (pentru respectarea termenului este relevantă data de primire a reclamației scrise de către furnizor), inclusiv documentația corespunzătoare. În caz contrar, cumpărătorul pierde drepturile care decurg din garanția de calitate. Bunurile sunt considerate fără defecte dacă furnizorul nu primește o reclamație scrisă privind defectele aparente în termenul specificat. În cazul defectelor care nu sunt aparente și care nu au putut fi identificate la acceptarea bunurilor și care sunt acoperite de garanția pentru calitatea bunurilor, trebuie să fie raportate de către cumpărător furnizorului în scris, astfel încăt furnizorul să recepționeze reclamația cel târziu în ultima zi a perioadei de garanție. Bunurile livrate trebuie să fie întotdeauna examinate cu atenție imediat după livrarea lor către cumpărător sau către o terță parte desemnată de acesta. Inspecția bunurilor de către cumpărător include și îndepărtarea parțială a foliei de protecție, în special pentru a determina eventualele diferențe de nuanțe de culoare sau deteriorări specifice. Orice deteriorare a bunurilor trebuie documentată în mod adecvat de către cumpărător (documente foto/video) și prezentată furnizorului în cazul unei reclamații.

În cazul în care bunurile livrate prezintă în mod demonstrabil defecte sau nu au calitățile convenite prin contract, furnizorul va satisface pretențiile în cadrul garanției de calitate la alegerea sa, fie prin înlocuirea bunurilor și/sau prin furnizarea bunurilor lipsă, fie prin eliminarea defectelor bunurilor, fie prin acordarea unei reduceri de preț, fie prin eliminarea defectelor legale ale bunurilor. Cumpărătorul trebuie să acorde furnizorului un termen rezonabil pentru remedierea defectului prin notificarea defectului, care nu trebuie să fie mai mic de 90 de zile. În cazul în care cumpărătorul nu face acest lucru, furnizorul este obligat să remedieze defectul într-o perioadă de timp rezonabilă în raport cu natura bunurilor, cu defectul identificat și cu capacitățile furnizorului, dar nu mai scurtă de 90 de zile. Acest termen poate fi prelungit în cazuri justificate (de exemplu, din cauza unei întreruperi a aprovizionării cu anumite bunuri). Perioada de procesare a unei cereri de garanție începe să curgă din ziua depunerii corespunzătoare a reclamației în conformitate cu prezentele TCG. Obligațiile furnizorului care decurg din garanția de calitate și termenele de îndeplinire a acestor obligații nu afectează obligația sau termenul de plată a prețului bunurilor de către cumpărător.

În cazul unei reclamații formulate în mod valabil de către cumpărător, furnizorul are dreptul de a se retrage din contract în loc să îndeplinească pretențiile cumpărătorului menționate în reclamație. Cumpărătorul nu are dreptul de a invoca simultan pretenții de despăgubire pe lângă pretențiile de răspundere pentru defecte ale bunurilor și renunță prin prezenta la astfel de pretenții în cazul în care acestea apar. 

Fiecare parte contractantă suportă în mod independent și pe propria cheltuială costurile procedurii de reclamație în materie de garanție.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII: Valoarea compensației pentru daunele/prejudiciul demonstrabile suferite de cumpărător ca urmare a încălcării contractului de către furnizor nu va depăși în niciun caz valoarea prețului de achiziție plătit de cumpărător pentru bunurile care au fost în mod demonstrabil defecte și care au cauzat prejudiciul în cauză; această limitare nu se aplică în cazul prejudiciului cauzat intenționat de furnizor cumpărătorului. În cadrul limitei specificate, sunt despăgubite doar daunele reale/directe, nu și profitul pierdut sau orice alte posibile daune indirecte. În cazul unor evenimente care nu au putut fi prevăzute la momentul încheierii contractului de vânzare și care împiedică furnizorul să își îndeplinească obligațiile contractuale, furnizorul are dreptul de a prelungi perioada de executare cu perioada de timp cât a durat acest obstacol. În toate circumstanțele care exclud răspunderea sau în cazul unei modificări substanțiale neașteptate a circumstanțelor din partea furnizorului, furnizorul are dreptul de a se retrage din contract fără ca cumpărătorul să aibă dreptul la despăgubiri pentru daune, iar cumpărătorul renunță prin prezenta la orice pretenție de acest tip, dacă aceasta apare. Daunele/pierderile cumpărătorului acoperite de asigurare nu vor fi acoperite de furnizor în cazul plății asigurării pentru daune.

12. CONFIDENȚIALITATE: Părțile contractante sunt obligate să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește toate informațiile legate de obiectul contractului, indiferent dacă acestea au fost obținute direct sau indirect în legătură cu încheierea contractului și dacă au fost comunicate reciproc în legătură cu contractul. Părțile contractante se angajează să nu utilizeze în mod abuziv, să nu furnizeze sau să pună la dispoziția unor terți astfel de informații și sunt obligate să își instruiască angajații și persoanele cărora le atribuie sarcini individuale în legătură cu încheierea și executarea contractului să păstreze confidențialitatea acestor informații cel puțin în aceeași măsură în care partea contractantă păstrează confidențialitatea acestora. O parte care încalcă această obligație este răspunzătoare față de cealaltă parte pentru orice daune/prejudiciu suferit în totalitate (nu se aplică limitarea răspunderii în temeiul articolului 11). Această dispoziție se aplică chiar și după încetarea contractului.

13. TRANSMITEREA CORESPONDENȚEI: În cadrul livrării (expedierii de documente scrise), mesaje și orice alte materiale între părțile contractante, acestea sunt livrate la ultima adresă cunoscută a celeilalte părți contractante sau la căsuța de date, dacă este cazul. În caz de dubiu, se consideră că ultima adresă cunoscută este ultima adresă comunicată oficial de cealaltă parte contractantă, de la care se primește în mod obișnuit corespondența, sau adresa menționată în contract. Se consideră că e-mailurile sunt livrate la adresa de e-mail convenită în cazul în care expeditorul nu primește informații despre faptul că e-mailul nu a fost livrat celeilalte părți. În sensul contractului, se consideră că data livrării nu este mai târziu de a treia zi lucrătoare după ce a fost trimisă prin oricare dintre metodele menționate mai sus la adresa respectivă a părții contractante, chiar dacă destinatarul nu a primit documentul; în cazul livrării personale, aceste efecte se produc prin acceptarea sau refuzul de acceptare a acestui document. Cumpărătorul este obligat să informeze prompt și în scris furnizorul cu privire la orice modificare a adresei sau a adresei de e-mail desemnate pentru transmiterea mesajelor electronice.

14. COMPENSAREA/CESIUNEA CREANȚELOR: Furnizorul are dreptul de a compensa unilateral orice creanță a sa împotriva cumpărătorului, indiferent dacă este exigibilă sau nu, cu creanțele cumpărătorului care decurg din contractul de vânzare sau în legătură cu acesta, sau de a cesiona o astfel de creanță unui terț. Cumpărătorul nu are dreptul de a compensa unilateral creanțele sale cu creanțele furnizorului care decurg din contractul de vânzare sau în legătură cu acesta, sau de a cesiona către terți.

15. RETRAGERE: Atât furnizorul, cât și cumpărătorul au dreptul de a se retrage din contractul de vânzare în cazul unei încălcări materiale a obligațiilor contractuale de către cealaltă parte. O încălcare esențială a contractului de vânzare are loc, de asemenea, în cazul în care (i) cumpărătorul înregistrează întârzieri la plata facturilor (inclusiv a facturilor în avans/proforma) emise de furnizor pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau (ii) furnizorul întârzie livrarea bunurilor pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de fiecare dată, cu excepția cazului în care contractul prevede o perioadă de livrare mai lungă sau dacă întârzierea se datorează unor cauze neimputabile furnizorului (de exemplu, greva transportatorilor, lipsa de materialelor pe piață etc.). Valabilitatea și eficacitatea comenzilor deja acceptate și parțial plătite de către cumpărător nu sunt afectate de retragerea cumpărătorului din contractul de vânzare.

În cazul retragerii cumpărătorului din contractul de vânzare, (i) toate sumele datorate în temeiul contractului de vânzare devin imediat exigibile; (ii) de la data efectivă a retragerii, furnizorul are dreptul de a livra cumpărătorului, la prețul convenit, bunurile conform comenzilor plasate de cumpărător înainte de această dată, această livrare având loc în termen de 10 zile de la retragere, iar cumpărătorul este obligat să accepte livrarea acestor bunuri și să plătească prețul corespunzător, și (iii) bunurile deja livrate și plătite sau prețul plătit pentru acestea nu se restituie. Contractul de vânzare își încetează efectele din momentul retragerii.

16. RETURUL BUNURILOR: Cumpărătorul poate, cu acordul expres scris al furnizorului (prin e-mail), să returneze furnizorului bunurile comandate incorect sau neutilizate. Costurile de transport al bunurilor returnate sunt suportate de cumpărător. Furnizorul va rambursa cumpărătorului prețul de achiziție al bunurilor returnate, redus cu o taxă de manipulare de 15% din prețul bunurilor returnate, în termen de 7 zile de la primirea bunurilor returnate. În același timp, furnizorul eliberează cumpărătorului o notă de credit/un document fiscal pentru această sumă. Bunurile trebuie să fie returnate într-o stare nedeteriorată și, dacă este cazul, în ambalajul original sau în alt ambalaj adecvat. În plus, acesta trebuie să includă datele de identificare originale ale producătorului.

17. DISPOZIȚII FINALE: Acești TCG sunt guvernate de legislația română, cu excepția Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri, și se aplică tuturor livrărilor de la furnizor către cumpărător (cu excepția cazului în care contractul de vânzare prevede în mod expres altfel). Modificările sau completările la contract sau abaterile de la acești TCG trebuie să fie exprimate în scris și confirmate de către furnizor. Termenii și condițiile cumpărătorului nu se aplică, iar aplicarea acestora la relația comercială dintre cele două părți este exclusă prin prezenta. Cumpărătorul recunoaște că, pentru procesarea corectă a comenzii, este necesară prelucrarea datelor sale cu caracter personal - mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului sunt furnizate de furnizor împreună cu acești TCG. În cazul în care o dispoziție a contractului de vânzare sau a prezentelor TCG devine nulă sau ineficientă, acest lucru nu afectează valabilitatea și eficacitatea celorlalte dispoziții ale contractului de vânzare sau ale prezentelor TCG. În acest caz, părțile se angajează să înlocuiască prin contract dispoziția nulă și/sau ineficace cu o nouă dispoziție care să corespundă cel mai bine scopului inițial al dispoziției nevalabile și/sau ineficace.

Interpretare: Părțile nu doresc ca alte drepturi și obligații în afara prevederilor explicite ale contractului de vânzare și ale prezentelor TCG să fie deduse din practicile trecute sau viitoare stabilite între părți sau din obiceiurile general observate în industrie referitoare la obiectul executării contractului de vânzare și/sau a TCG, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel. În plus față de cele de mai sus, părțile confirmă că nu au cunoștință de practici comerciale sau obiceiuri stabilite între ele până în prezent. 

Pentru a elimina orice dubii, în măsura maximă permisă de lege, cumpărătorul este de acord să excludă aplicarea tuturor dispozițiilor legale care reglementează domeniile de mai sus și care sunt contrare sau diferite de cele menționate mai sus.

Acești TCG intră în vigoare la [data]..........................

Protecția datelor: Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale furnizorului sunt disponibile la https://www.hranipex.ro/ro/politica-de-confidentialitate/, iar cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință de aceste principii.

Acești TCG sunt publicați pe site-ul furnizorului https://www.hranipex.ro

ANEXA A
TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE PENTRU VÂNZAREA DE BUNURI PRIN INTERMEDIUL HRANIPEX E-SHOP

(vânzări online către cumpărători care nu sunt consumatori / B2B )

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE ȘI DEFINIȚII

Achiziționarea de bunuri și servicii pe site-ul www.hranipex.ro este posibilă atât pentru persoanele juridice, cât și pentru persoanele fizice. 

Drepturile și obligațiile reciproce ale vânzătorului și ale cumpărătorului care nu este un consumator sunt reglementate de acești termeni și condiții. Un consumator este orice persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decât cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale. 

Un cumpărător care nu este un consumator este un întreprinzător care achiziționează bunuri sau utilizează servicii în cadrul activităților sale comerciale sau în cadrul activităților sale profesionale independente.

 Un "Utilizator" este orice persoană care vizitează site-ul web al magazinului www.hranipex.ro.

2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI UTILIZAREA ACESTORA 

Accesul la site-ul www.hranipex.ro este condiționat de furnizarea de către utilizatori a anumitor date cu caracter personal, în condițiile specificate pe site. În cazul cumpărătorilor, datele cu caracter personal sunt prelucrate de către vânzător (denumit în continuare "operator") în scopul încheierii și executării contractului și a drepturilor care decurg din acesta pentru cumpărător. 

În cursul activităților sale, Operatorul prelucrează, în conformitate cu legislația relevantă privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în calitate de clienți. Operatorul nu poate transfera aceste date cu caracter personal către alți operatori/terți, cu excepția cazului în care Utilizatorul își dă consimțământul pentru un astfel de transfer. Datele cu caracter personal furnizate pot fi utilizate de către vânzător dincolo de prelucrarea necesară pentru încheierea și executarea contractului doar în condițiile consimțământului voluntar dat de către Utilizator și cu respectarea tuturor condițiilor legale. 

În cursul activității sale, Operatorul prelucrează, în special, următoarele date cu caracter personal ale utilizatorilor:

 • i. Numele și prenumele clientului sau ale reprezentantului/reprezentanților acestuia;
 • ii. Datele personale ale persoanelor de contact ale clientului (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon); 
 • iii. Detaliile de identificare ale clientului (de exemplu, numărul de înregistrare al societății, codul de înregistrare fiscală, adresa sediului social/punctului de lucru al societății, domiciliu);
 • iv. Numărul și tipul documentului personal al clientului, în cazul în care clientul este o persoană fizică; 
 • v. Detalii bancare ale clientului; 
 • vi. Informații despre cardul de plată al clientului, în cazul în care comanda este plătită prin transfer online; 
 • vii. Adresa de e-mail a clientului sau a reprezentanților acestuia;

În acest sens, clientul, în calitate de persoană vizată, declară că, înainte de a furniza informațiile menționate mai sus, acordă operatorului consimțământul de a prelucra datele cu caracter personal în scopul: (i) identificării părților contractuale și executării contractului, (ii) documentării contractului și potențialei afirmări și apărări viitoare a drepturilor și obligațiilor părților contractuale în conformitate cu legislația aplicabilă, (iii) îndeplinirii obligațiilor legale, (iv) în scopuri de marketing, unde adresa de e-mail poate fi utilizată pentru a trimite mesaje comerciale din partea vânzătorului, inclusiv oferte de bunuri sau servicii similare.

În cazul în care cumpărătorul-destinatar nu dorește să mai primească mesaje comerciale, acesta își poate exprima dezacordul cu privire la primirea de mesaje comerciale făcând clic pe locul corespunzător din mesajul comercial sau trimițând un e-mail conținând dezacordul cu privire la primirea de mesaje comerciale la adresa ro-hranipex@hranipex.com. Utilizatorul este, de asemenea, de acord cu utilizarea datelor de sistem, inclusiv a informațiilor privind gestionarea mesajelor e-mail.

Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata drepturilor care decurg din contract și pentru o perioadă suplimentară de cinci (5) ani sau, după caz, pentru perioada prevăzută de reglementările legale relevante. Operatorul, în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal menționate mai sus, utilizează crearea de profiluri pentru a îmbunătăți serviciile și pentru a crea un conținut adaptat individual pentru mesajele comerciale. Operatorul procedează în acest mod pe baza interesului său legitim.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator. Operatorul asigură întotdeauna o securitate tehnică și organizatorică suficientă pentru a preveni accesul neautorizat sau accidental la datele persoanei vizate, modificarea, distrugerea sau pierderea acestora, transferurile neautorizate, prelucrarea neautorizată sau alte utilizări abuzive ale acestora.

În conformitate cu legislația în vigoare, fiecare persoană vizată, Utilizator, are dreptul la:

 • i. să solicite informații despre datele cu caracter personal prelucrate; 
 • ii. să solicite accesul la aceste date și să le actualizeze sau să le corecteze sau să solicite restricții de prelucrare; 
 • iii. să solicite ștergerea datelor cu caracter personal; 
 • iv. portabilitatea datelor și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prelucrate; 
 • v. să se opună prelucrării efectuate pe baza interesului legitim al operatorului; 

vi. să depună o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă, în cazul în care consideră că drepturile sale au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal cu încălcarea legii.

În cazul în care o persoană vizată dorește să contacteze operatorul cu privire la datele cu caracter personal din orice motiv, aceasta poate face acest lucru prin intermediul adresei de e-mail ro-hranipex@hranipex.com sau la adresa poștală a vânzătorului menționată mai sus, sau prin intermediul unei cutii de date.

3. CONDIȚII SUPLIMENTARE PENTRU COMANDA DE BUNURI ȘI ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE PRIN INTERMEDIUL HRANIPEX E-SHOP 

Toate prezentările de bunuri de pe site-ul web www.hranipex.ro sunt prezentate doar în scop informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare pentru aceste bunuri. Pentru evitarea oricărui dubiu, oferta de bunuri prezentată pe site-ul web www.hranipex.ro nu constituie o ofertă de a contracta în sensul art. 1188 Cod Civil. Pentru ca o comandă electronică să fie valabilă, cumpărătorul trebuie să completeze toate datele și detaliile necesare în formularul de comandă. Înainte de confirmarea definitivă a comenzii, cumpărătorul are posibilitatea de a revizui comanda și datele introduse și de a le modifica în formularul de comandă. În cazul în care cumpărătorul este de acord cu comanda, făcând clic pe butonul [Completați comanda], comanda este trimisă definitiv pentru procesare. Această trimitere/comandă este apoi obligatorie. 

Vânzătorul notifică cumpărătorului confirmarea comenzii prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului furnizată în comandă, acceptând comanda cumpărătorului și oferind un rezumat al comenzii (denumită în continuare "acceptare"). Notificarea trimisă automat privind primirea și procesarea statutului comenzii nu este considerată o acceptare obligatorie a comenzii. Prin plasarea comenzii, cumpărătorul acceptă acești termeni și condiții ai vânzătorului și valoarea prețului pentru bunurile comandate, inclusiv orice costuri de expediere și transport aplicabile în momentul realizării și transmiterii bunurilor care fac obiectul comenzii. 

După ce cumpărătorul primește acceptarea comenzii de la vânzător (prin e-mail), oferta vânzătorului pentru bunurile comandate, inclusiv prețul menționat în comandă, este obligatorie până la livrarea bunurilor către cumpărător, cu excepția cazului în care anumite dispoziții ale acestor termeni și condiții prevăd altfel (a se vedea, de exemplu, articolul 2 din TCG - Anularea comenzii). 

Comanda cumpărătorului este o propunere de contract de vânzare-cumpărare. Contractul de cumpărare propriu-zis se încheie prin acceptarea comenzii de către vânzător prin e-mail către cumpărător. Din acest moment, între cumpărător și vânzător apar drepturi și obligații reciproce, care sunt definite prin contractul de vânzare-cumpărare și prin acești termeni și condiții, care fac parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare. 

Înainte de a preda obiectul comenzii, vânzătorul are dreptul de a verifica și autentifica datele de identificare. 

Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în limba română. Contractul încheiat este arhivat electronic de către vânzător pentru o perioadă de 5 ani și nu este accesibil terților. 

Cumpărătorul este de acord că informațiile privind etapele tehnice individuale care duc la încheierea contractului sunt evidente din acești termeni și condiții. 

Pentru a preveni activitățile frauduloase în cazul utilizării abuzive a cardurilor de plată furate și pentru a proteja drepturile titularului autentic al cardului, cumpărătorul este de acord ca, atunci când primește bunuri plătite cu cardul de plată sau plătite prin transfer bancar în avans, vânzătorul sau transportatorul autorizat să livreze bunurile să aibă dreptul de a verifica identitatea persoanei care primește bunurile cu ajutorul unui document personal, de exemplu, o carte de identitate sau un pașaport, și să înregistreze numărul de identificare sau alte informații care identifică persoana care a primit bunurile. Prin înregistrarea informațiilor cu caracter personal în modul menționat în fraza anterioară și prin stocarea acestora pentru o perioadă de șase luni de la data primirii bunurilor, cumpărătorul își dă în mod expres consimțământul pentru vânzător în calitate de operator. Cumpărătorul recunoaște că furnizarea acestor informații este voluntară, că consimțământul său poate fi revocat în mod liber în orice moment la adresa operatorului, că are dreptul de a accesa datele cu caracter personal și dreptul de a corecta aceste date, de a bloca datele incorecte, de a le șterge, precum și alte drepturi. În cazul în care are îndoieli cu privire la respectarea drepturilor, cumpărătorul are dreptul de a contacta Operatorul sau direct Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

4. PREȚ ȘI PLATĂ 

Prețurile afișate pe site-ul www.hranipex.ro sunt finale, atât fără TVA, cât și cu TVA inclus. 

Informațiile privind condițiile de preț pentru livrarea bunurilor sunt specificate în formularul de comandă. Prețul final după completarea formularului de comandă este deja menționat, inclusiv transportul, pe teritoriul României. Prețul afișat pentru bunuri la momentul plasării comenzii de către cumpărător este prețul valabil pentru încheierea contractului dintre vânzător și cumpărător. Acest preț este specificat în comandă și în e-mailul de confirmare a acceptării comenzii.

O factură emisă în baza contractului de vânzare-cumpărare dintre vânzător și cumpărător, care nu este un consumator, servește, de asemenea, drept document fiscal. În cazul în care cumpărătorul efectuează o plată, iar vânzătorul nu poate asigura ulterior livrarea bunurilor, vânzătorul rambursează imediat suma plătită cumpărătorului în modul convenit. Termenul de rambursare a sumelor plătite depinde de metoda de rambursare aleasă (transfer bancar, transfer poștal), dar nu trebuie să depășească 30 de zile din momentul în care a apărut imposibilitatea de livrare. 

O factură care conține detaliile unui document fiscal este trimisă electronic sub forma unui fișier .pdf prin e-mail în momentul expedierii bunurilor la adresa de e-mail furnizată de cumpărător în comandă. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul este de acord cu facturarea electronică.

5. TRANSFERUL DE PROPRIETATE

Dreptul de proprietate asupra bunurilor se transferă cumpărătorului la momentul predării bunurilor (către transportator sau cumpărător, după caz) conform prevederilor aplicabile din TCG.

În cazul în care vânzătorul optează pentru rezerva proprietății, trasnferul proprietății are loc la data plății integrale a prețului de achiziție, inclusiv TVA.

6. CONDIȚII DE LIVRARE A BUNURILOR 

Condițiile de livrare a bunurilor sunt reglementate de fiecare comandă în parte. Vânzătorul nu percepe taxe de transport în România pentru bunurile al căror preț depășește 900 RON fără TVA. Vânzătorul stabilește transportatorul specific care va livra transportul, în funcție de natura și volumul bunurilor comandate de către cumpărător. 

Cumpărătorul este obligat să accepte în mod corespunzător de la transportator un transport de mărfuri vizibil nedeteriorat, să verifice integritatea ambalajului și, în cazul în care constată defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul unor daune evidente sau al altor deteriorări ale ambalajului care indică accesul neautorizat la transport, cumpărătorul este obligat să refuze recepția bunurilor. În cazul în care cumpărătorul nu face acest lucru, acesta nu are dreptul de a ridica obiecții cu privire la deteriorarea bunurilor în timpul transportului și se consideră că transportul a fost livrat cumpărătorului fără daune. Prin semnarea bonului de livrare, cumpărătorul confirmă faptul că transportul de bunuri a respectat toate condițiile și cerințele menționate mai sus și nu se iau în considerare eventualele plângeri ulterioare cu privire la starea ambalajului transportului.

7. DREPTURILE CUMPĂRĂTORULUI ÎN TEMEIUL GARANȚIEI DE CALITATE/ VICIILE BUNURILOR 

Cumpărătorul are dreptul de a-și exercita drepturile care decurg din viciile ascunse care se manifestă la bunuri în perioada specificată la articolul 10 din TCG (Reclamații în temeiul garanției). În cazul în care în catalog, pe site-ul www.hranipex.ro, în certificatul de garanție atașat la bunuri, pe articolul vândut, pe ambalajul acestuia sau în anunțul publicitar a fost indicată o perioadă diferită, alta decât perioada de garanție legală, vânzătorul este responsabil pentru viciile ascunse care se manifestă în această perioadă diferită. Această perioadă de garanție prevăzută prin contract începe să curgă din ziua recepției bunurilor de către cumpărător. 

Cumpărătorul este obligat să se familiarizeze cu instrucțiunile de asamblare sau de utilizare a bunurilor achiziționate înainte de a le utiliza. Instrucțiunile de utilizare sau de asamblare pot fi descărcate de pe site-ul www.hranipex.ro de pe pagina de detalii a produsului. În cazul în care instrucțiunile de utilizare a bunurilor nu sunt disponibile pe site-ul web, vânzătorul va trimite instrucțiunile cumpărătorului la cerere. 

Vânzătorul garantează cumpărătorului că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că la momentul în care cumpărătorul a primit bunurile:

 • i. bunurile sunt adecvate pentru scopul declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru scopul pentru care bunurile de acest tip sunt utilizate în mod obișnuit, 
 • ii. bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare, 
 • iii. bunurile au calitățile asupra cărora părțile au convenit, iar în lipsa unui contract, proprietățile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau la care cumpărătorul se aștepta în raport cu natura bunurilor, și
 • iv. bunurile sunt conforme cu cerințele reglementărilor legale.

În cazul răspunderii vânzătorului pentru defecte, vânzătorul are dreptul de a alege una dintre următoarele soluții: 

 • i. livrarea unui articol nou, fără defecte, 
 • ii. repararea obiectului, 
 • iii. acordarea unei reduceri, 
 • iv. retragerea din contractul de vânzare-cumpărare cu rambursarea prețului de achiziție. 

Alegerea soluției adecvate pentru remedierea defectelor este, de obicei, făcută de vânzător în funcție de circumstanțele curente. Cumpărătorul nu poate beneficia de drepturile care decurg din executarea defectuoasă dacă a cunoscut defectul înainte de a prelua bunul sau dacă cumpărătorul însuși a cauzat defectul, în special în următoarele moduri: 

 • i. bunurile sunt deteriorate din punct de vedere mecanic (de exemplu, în cazul unei intervenții neautorizate asupra bunurilor), 
 • ii. defectul a fost cauzat de o manipulare neprofesională sau brutală sau bunurile au fost utilizate în alt scop decât cel obișnuit sau specificat de producător, 
 • iii. bunurile au fost instalate sau utilizate contrar instrucțiunilor de utilizare sau instrucțiunilor de exploatare sau dacă defectul sau deteriorarea a survenit în urma unei utilizări necorespunzătoare,
 • iv. bunurile au fost depozitate contrar informațiilor furnizate în instrucțiunile de utilizare sau în instrucțiunile de operare sau într-un mod neconform cu metoda obișnuită de depozitare a bunurilor de acest tip. 

În plus, răspunderea vânzătorului pentru defecte nu se aplică în cazurile: 

 • i. pentru bunurile vândute la un preț mai mic din cauza unui defect pentru care s-a convenit un preț mai mic, 
 • ii. în cazul în care defectul menționat de cumpărător reprezintă uzură cauzată de utilizarea normală a bunurilor. 

Răspunderea pentru defecte nu se aplică în cazul daunelor cauzate de dezastre naturale sau de alți factori externi, cum ar fi incendii, fulgere, apă sau efectele altor evenimente nestandardizate, cum ar fi supratensiunea în rețeaua electrică sau telefonică, adică nu ca urmare a unei prestații defectuoase din partea vânzătorului.

În cazul unui defect pentru care vânzătorul este responsabil, cumpărătorul are dreptul de a depune o reclamație prin intermediul adresei de e-mail: ro-hranipex@hranipex.com sau la linia telefonică a serviciului de asistență pentru clienți 0318053312 unde se va stabili și modalitatea de prezentare a bunurilor pentru procedura de reclamație.

 O reclamație poate fi recunoscută numai dacă cumpărătorul poate dovedi următoarele fapte:

 • i. Cumpărătorul a cumpărat efectiv bunurile de la vânzător, lucru pe care cumpărătorul îl dovedește, de obicei, cu un document de vânzare valabil care indică data achiziționării bunurilor, demonstrând cumpărarea bunurilor reclamate de la vânzător.
 • ii. Bunurile sunt defecte; în acest scop, cumpărătorul trebuie să prezinte bunurile defecte vânzătorului sau unei persoane desemnate de vânzător sau de producător pentru reparații, sau defectul trebuie documentat într-un alt mod convenit cu vânzătorul.
 • iii. Este un viciu ascuns pentru care vânzătorul este răspunzător din cauza unei performanțe defectuoase, invocată în perioada de garanție convenită; cumpărătorul dovedește de obicei acest fapt cu ajutorul unei facturi.

În cazul în care una dintre condițiile menționate aici din partea cumpărătorului nu este îndeplinită în mod corespunzător, reclamația nu poate fi recunoscută ca fiind justificată, fapt cu care cumpărătorul este de acord în mod expres.

8. CONT DE UTILIZATOR

Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site-ul www.hranipex.ro, cumpărătorul poate accesa interfața de utilizator a acestuia. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate plasa comenzi de bunuri (denumit în continuare "cont de utilizator").

În timpul înregistrării pe site-ul web și la comanda de bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile în mod corect și sincer. Informațiile furnizate în contul de utilizator trebuie să fie actualizate de către cumpărător în cazul unor modificări. Informațiile furnizate de către cumpărător în contul de utilizator și atunci când comandă bunuri sunt considerate corecte de către vânzător.

Accesul la contul de utilizator este securizat de un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator; în caz contrar, cumpărătorul este responsabil pentru orice daune rezultate din utilizarea abuzivă a datelor de acces la contul său de utilizator.

Cumpărătorului nu va permite utilizarea contului de utilizator de către terți.

Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special dacă cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator timp de mai mult de 1 an sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de vânzare (inclusiv TCG).

Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special având în vedere întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

De asemenea, cumpărătorul poate plasa comenzi fără înregistrare direct din interfața web a magazinului. Într-un astfel de caz, condițiile de mai sus nu se aplică și se aplică dispozițiile privind vânzarea de bunuri către consumatori - a se vedea www.hranipex.ro/.

9. DISPOZIȚII FINALE

Acești termeni și condiții sunt afișate pe site-ul magazinului online www.hranipex.ro, iar arhivarea lor este astfel permisă pentru cumpărător. Termenii și condițiile se aplică în măsura și formularea menționate pe site-ul web al vânzătorului în ziua trimiterii comenzii electronice, iar formularea din prezenta anexă A este întotdeauna decisivă pentru contractele încheiate între vânzător și cumpărător în cazul vânzărilor online prin intermediul Hranipex e-shop. În aceste cazuri, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să respecte toate prevederile de mai sus, care nu sunt în contradicție cu anexa A. 

Prin trimiterea unei comenzi electronice, cumpărătorul confirmă vânzătorului că a citit acești termeni și condiții și că este de acord cu aceștia.